Chevrolet Cruze: Elementy sterujące telefonu

Chevrolet Cruze –> System audio-nawigacyjny –> Rozpoznawanie mowy –> Elementy sterujące telefonu

Włączanie rozpoznawania mowy

W celu włączenia rozpoznawania mowy w interfejsie telefonu nacisnąć przycisk w na kierownicy. Na czas trwania dialogu użytkownika z systemem wyciszane jest aktywne źródło dźwięku i wyłączana funkcja komunikatów dla kierowców.

Regulowanie głośności komunikatów głosowych

Obrócić pokrętło regulacji głośności systemu audio-nawigacyjnego lub nacisnąć przycisk + lub ― na kierownicy.

Anulowanie dialogu

Istnieje kilka sposobów wyłączania systemu rozpoznawania mowy i anulowania dialogu:

 • Nacisnąć przycisk na
  kierownicy.
 • Powiedzieć "Cancel (Anuluj)".
 • Przestać wydawać (wypowiadać) polecenia na jakiś czas
 • System samoczynnie wyłącza się po trzecim nierozpoznanym poleceniu.

Obsługa

Korzystając z systemu rozpoznawania mowy, można w bardzo łatwy sposób głosowo obsługiwać telefon komórkowy.

Wystarczy włączyć system rozpoznawania mowy i wydać (wypowiedzieć) odpowiednie polecenie. Po wydaniu polecenia system audio-nawigacyjny przeprowadza z użytkownikiem "dialog", składający się z odpowiednich pytań i odpowiedzi, w celu wykonania wymaganej czynności.

Główne polecenia

Po włączeniu systemu rozpoznawania mowy generowany jest krótki sygnał dźwiękowy oznaczający, że system oczekuje na polecenie.

Dostępne polecenia główne:

 • "Dial (Wybierz)"
 • "Call (Wybierz ponownie)"
 • "Redialing (Wybieranie ponowne)"
 • "Save (Zapisz)"
 • "Delete (Usuń)"
 • "Directory (Katalog)"
 • "Pair (Paruj)"
 • "Select device (Wybierz Urządzenie)"
 • "Voice feedback (Powtarzanie głosu)"

Często używane polecenia

 • "Help (Pomoc)": dialog jest przerywany i wymieniane są wszystkie polecenia dostępne dla bieżącej funkcji.
 • "Cancel (Anuluj)": system rozpoznawania mowy zostaje wyłączony.
 • "Yes (Tak)": uruchamiana jest akcja stosowna do kontekstu.
 • "No (Nie)": uruchamiana jest akcja stosowna do kontekstu.

Wprowadzanie numeru telefonu

Po wydaniu polecenia "Dial (Wybierz)" system rozpoznawania mowy wymaga wprowadzenia numeru.

Numer telefonu należy wypowiadać naturalnym głosem, bez sztucznego zatrzymywania się między poszczególnymi cyframi.

Rozpoznawanie mowy jest najskuteczniejsze, jeśli po każdych trzech - pięciu cyfrach wykonuje się pauzę o długości co najmniej pół sekundy. System audio-nawigacyjny powtarza wówczas rozpoznane cyfry.

Następnie można podać kolejne cyfry lub wydać następujące polecenia:

 • "Dial (Wybierz)": podany numer zostaje zaakceptowany.
 • "Delete (Usuń)": usuwana jest ostatnia wprowadzona cyfra lub ostatni ciąg cyfr.
 • "Plus (Plus)": dodawany jest znak "+" przed numerem telefonu w przypadku rozmowy międzynarodowej.
 • Verify (Potwierdź)": wprowadzone przez użytkownika dane są powtarzane przez system.
 • "Asterisk (Gwiazdka)": wprowadzany jest znak gwiazdki "*".
 • "Hash (Krzyżyk)": wprowadzany jest znak hash "#".
 • "Help (Pomoc)"
 • "Cancel (Anuluj)"

Maksymalna długość wprowadzanego numeru telefonu wynosi 25 cyfr.

Aby wykonać połączenie międzynarodowe, na początku numeru należy wypowiedzieć słowo "Plus" (+). Symbol plusa umożliwia wykonywanie połączeń międzynarodowych z dowolnego kraju bez konieczności sprawdzania prefiksu dla połączeń międzynarodowych wykonywanych z kraju, w którym się przebywa.

Następnie należy wypowiedzieć żądany kod kraju.

Przykład dialogu

Użytkownik: "Dial (Wybierz)"

Komunikat głosowy: "Please, say the number to dial (Powiedz numer, który ma być wybrany.)" Użytkownik: "Plus (Plus) Four (Cztery) Nine (Dziewięć)" Komunikat głosowy: "Plus (Plus) Four (Cztery) Nine (Dziewięć)" Użytkownik: "Seven (Siedem) Three (Trzy) One (Jeden)" Komunikat głosowy: "Seven (Siedem) Three (Trzy) One (Jeden)" Użytkownik: "One (Jeden) One (Jeden) Nine (Dziewięć) Nine (Dziewięć)" Komunikat głosowy: "One (Jeden) One (Jeden) Nine (Dziewięć) Nine (Dziewięć)" Użytkownik: "Dial (Wybierz)" Komunikat głosowy: "The number is being dialled (Numer jest wybierany)" Wprowadzanie nazwy kontaktu Za pomocą polecenia "Call (Wybierz ponownie)" wybierany jest numer telefonu, który jest zapisany w książce telefonicznej pod podaną przez użytkownika nazwą kontaktu (etykietą głosową).

Dostępne polecenia:

 • "Yes (Tak)"
 • "No (Nie)"
 • "Help (Pomoc)"
 • "Cancel (Anuluj)"

Przykład dialogu Użytkownik: "Call (Wybierz ponownie)" Komunikat głosowy: "Please, say the nametag to call (Powiedz etykietę głosową, która ma być wybrana.)" Użytkownik: <Nazwa kontaktu> Komunikat głosowy: "Do you want to call <Michael>? (Czy chcesz zadzwonić do <Michał>?)" Użytkownik: "Yes (Tak)" Komunikat głosowy: "The number is being dialled (Numer jest wybierany)"

Rozpoczynanie drugiego połączenia

Podczas aktywnego połączenia telefonicznego można rozpocząć drugie połączenie. W tym celu należy nacisnąć przycisk .


Dostępne polecenia:

 • "Send (Wyślij)": aktywowanie ręcznej sygnalizacji tonowej (DTMF), np. w przypadku poczty głosowej lub bankowych usług telefonicznych.
 • "Send nametag (Wyślij etykietę głosową)": aktywowanie sygnalizacji tonowej (DTMF) poprzez podanie nazwy kontaktu (etykiety głosowej).
 • "Dial (Wybierz)"
 • "Call (Wybierz ponownie)"
 • "Redialing (Wybieranie ponowne)"
 • "Help (Pomoc)"
 • "Cancel (Anuluj)"

Przykład dialogu

Użytkownik: <jeśli aktywne jest połączenie telefoniczne: nacisnąć przycisk >


Użytkownik: "Send (Wyślij)"

Komunikat głosowy: "Please, say the number to send. (Powiedz numer, który ma zostąć wysłany.)" (przykład wprowadzania numeru telefonu został umieszczony w części Wprowadzanie numeru telefonu) Użytkownik: "Send (Wyślij)" Redialing (Wybieranie ponowne) Ostatni użyty numer telefonu można wybrać ponownie za pomocą polecenia "Redialing (Wybieranie ponowne)".

Zapisywanie

Za pomocą polecenia "Save (Zapisz)" numer telefonu można zapisać w książce telefonicznej pod wybraną nazwą kontaktu (etykietą głosową).

Podaną nazwę należy jeden raz powtórzyć. Barwa głosu i sposób wypowiadania etykiety podczas obu prób muszą być jak najbardziej zbliżone do siebie; w przeciwnym razie system rozpoznawania mowy odrzuci etykietę.

W książce telefonicznej można zapisać do 50 etykiet głosowych.

Etykiety głosowe są zależne od mówiącego, tzn. etykietę może uruchomić wyłącznie osoba, która ją nagrała.

Aby uniknąć przerwania odtwarzania przez system nagranej właśnie etykiety głosowej, po podaniu nazwy należy pozostawić krótką pauzę.

Aby móc korzystać z etykiety głosowej niezależnie od lokalizacji, tj. także w innych krajach, wszystkie numery telefonów należy poprzedzać znakiem "plus" i kodem kraju.

Dostępne polecenia:

 • "Save (Zapisz)": podany numer zostaje zaakceptowany.
 • "Verify (Potwierdź)": ostatnio wprowadzone dane są powtarzane.
 • "Help (Pomoc)"
 • "Cancel (Anuluj)"

Przykład dialogu

Użytkownik: "Save (Zapisz)"

Komunikat głosowy: "Please, say the number to save (Powiedz numer, który ma być zapisany.)" (przykład wprowadzania numeru telefonu został umieszczony w części Wprowadzanie numeru telefonu) Użytkownik: "Save (Zapisz)" Komunikat głosowy: "Please, say the nametag to save (Powiedz etykietę głosową, która ma być zapisana.)" Użytkownik: <Nazwa kontaktu> Komunikat głosowy: "Please, repeat the nametag to confirm (Powtórz etykietę głosową aby potwierdzić.)" Użytkownik: <Nazwa kontaktu> Komunikat głosowy: "Saving the nametag (Zapisywanie etykiety głosowej)"

Usuwanie

Zapisaną etykietę głosową można usunąć za pomocą polecenia "Delete (Usuń)".

Dostępne polecenia:

 • "Yes (Tak)"
 • "No (Nie)"
 • "Help (Pomoc)"
 • "Cancel (Anuluj)"

Odsłuchiwanie zapisanych etykiet

Głosowe odtwarzanie przez system wszystkich zapisanych nazw kontaktów (etykiet głosowych) można rozpocząć za pomocą polecenia "Directory (Katalog)".

Polecenia dostępne podczas odsłuchiwania etykiet głosowych:

 • "Call (Wybierz ponownie)": wybierany jest numer telefonu przypisany do ostatniej odczytanej przez system etykiety głosowej.
 • "Delete (Usuń)": usuwany jest wpis powiązany z ostatnią odczytaną przez system etykietą głosową.

Zapisywanie telefonu komórkowego na liście urządzeń lub usuwanie go z listy

Za pomocą polecenia "Pair (Paruj)" telefon komórkowy można zapisać na liście lub usunąć go z listy urządzeń interfejsu telefonu

Dostępne polecenia:

 • "Add (Dodaj)"
 • "Delete (Usuń)"
 • "Help (Pomoc)"
 • "Cancel (Anuluj)"

Przykład dialogu

  Użytkownik: "Pair (Paruj)" Komunikat głosowy: "Do you want to add or delete a device? (Czy chcesz dodać lub usunąć urządzenie?)" Użytkownik: "Add (Dodaj)" Komunikat głosowy: "Using the pair function in the external device, enter <1234> to pair. (Korzystając z funkcji parowania w urządzeniu zewnętrznym, wprowadzić kod <1234> w celu sparowania.)" Komunikat głosowy: "Do you want to pair the device? (Czy chcesz sparować urządzenie?)" Użytkownik: "Yes (Tak)" Komunikat głosowy: "Urządzenie jest podłączone jako urządzenie <numer_urządzenia>"

Wybieranie telefonu komórkowego z listy urządzeń

Przy pomocy polecenia "Select device (Wybierz Urządzenie)" można wybrać telefon komórkowy z listy urządzeń w celu ustanowienia połączenia Bluetooth.

Przykład dialogu

Użytkownik: "Select device (Wybierz Urządzenie)" Komunikat głosowy: "Please, say a device number to select (Powiedz numer urządzenia, które ma być wybrane.)" Użytkownik: <numer_urządzenia> Komunikat głosowy: "Do you want to select the device number <device_number>? (Czy chcesz wybrać urządzenie numer <numer_ urządzenia>?)" Użytkownik: "Yes (Tak)" Komunikat głosowy: "Do you want to pair the device? (Czy chcesz sparować urządzenie?)" Użytkownik: "Yes (Tak)"

Komunikat głosowy: "One moment.

The system searches for the selected device (Poczekaj chwilę. System wyszukuje wybrane urządzenie.)" Komunikat głosowy: "Device number <dev_num> is selected (Wybrano urządzenie numer <numer_urządzenia>)"

Voice feedback (Powtarzanie głosu)

Każde polecenie głosowe jest potwierdzane lub komentowane przez system audio-nawigacyjny za pomocą odpowiednich do sytuacji komunikatów głosowych.

W celu włączenia lub wyłączenia komunikatów głosowych wydać polecenie "Voice feedback (Powtarzanie głosu)" lub nacisnąć przycisk .


  Informacje ogólne

  Funkcja rozpoznawania mowy dostępna w systemie audionawigacyjnym umożliwia głosową obsługę różnych funkcji systemu nawigacyjnego (tylk ...

  Telefon

  ...

  Zobacz tez:

  Nadzór wnętrza i ochrona przed odholowaniem
  Rys. 38 Przycisk nadzoru wnętrza i ochrony przed odholowaniem Nadzór wnętrza powoduje wyzwolenie alarmu, gdy tylko zarejestruje on ruch w samochodzie. Ochrona przed odholowaniem powoduje wyzwolenie alarmu, gdy tylko zarejestruje zmianę nachylenia samochodu. Wł&# ...

  Dostęp do akumulatora
  Akumulator znajduje się pod pokrywą silnika. Aby uzyskać dostęp do zacisku (+) : otworzyć pokrywę za pomocą wewnętrznej dźwigni, a następnie od zewnątrz, podnieść pokrywę, następnie zablokować ją za ...

  Płyn spryskiwacza
  OSTRZEŻENIE Płyn do spryskiwaczy z dodatkiem środka zapobiegającego zamarzaniu jest trujący i należy go przechowywać z zachowaniem ostrożności w oznaczonych pojemnikach z dala od dzieci. Uzupełnij płyn, jeśli na ekranie informacji ...

  Categorie