Infiniti Q30: Automatyczny system sterowania klimatem (2-strefowy)

Infiniti Q30 –> Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio –> Nagrzewnica i klimatyzator –> Automatyczny system sterowania klimatem (2-strefowy)

Automatyczny system sterowania klimatem


 1. Ustawianie temperatury po lewej stronie
 2.  Włączanie trybu automatycznego
 3.  Odparowywanie przedniej szyby
 4.  Zwiększanie przepływu powietrza
 5.  Ustawianie rozdziału nadmuchu powietrza
 6.  Wyświetlacz
 7.  Włączanie/wyłączanie trybu recyrkulacji powietrza
 8.  Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
 9.  Ustawianie temperatury po prawej stronie
 10. Włączanie/wyłączanie funkcji ciepła resztkowego
 11.  Włączanie/wyłączanie chłodzenia z osuszaniem powietrza
 12.  Zmniejszanie przepływu powietrza
 13.  Włączanie/wyłączanie ogrzewania szyby tylnej
 14. Włączanie/wyłączanie funkcji ZONE

Wskazówki dotyczące obsługi

Poniżej przedstawiono wskazówki i zalecenia, które umożliwią Ci optymalne korzystanie z automatycznego systemu sterowania klimatem:

 •  Włączaj klimatyzację za pomocą przycisków
  i. Lampki kontrolne na
  przyciskach i
  zaświecą się.

 •  Ustaw temperaturę 22oC.
 •  Funkcji "Odszranianie szybyprzedniej" należyużywać krótko - tylko do momentu odszronienia/odparowania szyby przedniej.
 •  Tryb recyrkulacji powietrza należywłączać tylko na krótko, np. w razie nieprzyjemnych zapachów z zewnątrz lub podczas jazdy w tunelu. W przeciwnym razie szyby zaparują z powodu braku dopływu świeżego powietrza w trybie recyrkulacji powietrza.
 •  Użyj funkcjim, aby ustawienia temperatury po stronie kierowcy zastosować również po stronie pasażera z przodu. Lampka kontrolna na przycisku m zgaśnie.
 •  Użyj funkcja ciepła resztkowego, jeśli chcesz podgrzać lub przewietrzyć wnętrze pojazdu, gdy zapłon jest wyłączony. Funkcję ciepła resztkowego możnawłączyć lubwyłączyć tylkoprzywyłączonym zapłonie.
 •  Gdy zmieniasz ustawienia systemu klimatyzacji, w dolnej części środkowego wyświetlacza na około trzy sekundy pojawia się wskaźnik stanu klimatyzacji (patrz oddzielna instrukcja obsługi). Widoczne są aktualne ustawienia różnych funkcji klimatyzacji.

Funkcja ECO stop/start

Podczas automatycznegowyłączenia silnika klimatyzacja działa z ograniczoną wydajnością. Jeśli chcesz, aby klimatyzacja działała z pełną wydajnością, możesz wyłączyć funkcję ECO stop/ start przez naciśnięcie przycisku ECO (patrz "System ECOStop/Start (jeśli na wyposażeniu)"wrozdziale "5. Uruchamianie i jazda").

Włączanie/wyłączanie automatycznego systemu sterowania klimatem

Gdy klimatyzacja jest wyłączona, dopływ powietrza i obieg powietrza również są wyłączone.

Szyby mogą zaparować. Dlatego też wyłączaj klimatyzację jedynie na krótko.

Upewnij się, że włącznik zapłonu znajduje się pozycji ON.

Włączanie: Naciśnij przyciskm. Lampka kontrolna na przyciskum zaświeci się. Intensywność nadmuchu i rozdział powietrza zostają ustawione w trybie automatycznym.

lub Naciśnij przyciskm. Lampka kontrolna na przyciskum zgaśnie. Zostają przywrócone poprzednie ustawienia.

Wyłączanie: Naciśnij przyciskm. Lampka kontrolna na przyciskum zaświeci się.

UWAGA Automatyczny system sterowania klimatem: do włączania klimatyzacji używaj przede wszystkim przycisku.


Włączanie/wyłączanie funkcji chłodzenia z osuszaniem powietrza

Powyłączeniu funkcji "Chłodzeniezosuszaniem powietrza" powietrzewewnątrz pojazdu nie jest chłodzone. Poza tym powietrze we wnętrzu nie jest osuszane. Szybymogą szybciej zaparować.

Dlatego też funkcję "Chłodzenie z osuszaniem powietrza" należy wyłączać jedynie na krótko.

Z funkcji "Chłodzenie z osuszaniem powietrza" można korzystać tylko podczas pracy silnika.

Powietrze wewnątrz pojazdu jest chłodzone do ustawionej temperatury i osuszane.

Gdy tryb chłodzenia jest aktywny, pod pojazdem może skraplać się woda. Jest to normalne zjawisko i nie świadczy o wystąpieniu usterki.

Włączanie: Naciśnij przyciskm. Lampka kontrolna na przyciskum zaświeci się.

Wyłączanie: Naciśnij przyciskm. Lampka kontrolna na przyciskum zgaśnie. Funkcja chłodzenia z osuszaniem powietrza wyłącza się z niewielkim opóźnieniem.

Problemy z funkcją "Chłodzenie z osuszaniem powietrza": Problem: lampka kontrolna na przyciskum miga trzykrotnie lub gaśnie. Nie można włączyć funkcji chłodzenia z osuszaniem powietrza.

Przyczyna i rozwiązanie: funkcja chłodzenia z osuszaniem powietrza została wyłączona z powodu usterki. Udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Włączanie automatycznego trybu automatycznego systemu sterowania klimatem

Funkcja "Automatycznego sterowania klimatyzacją" jest dostępna tylko w automatycznym systemie sterowania klimatem.

W trybie automatycznym ustawiona temperatura jest utrzymywanana stałympoziomie. System samoczynnie reguluje temperaturę powietrza doprowadzanego do wnętrza, a także intensywność nadmuchu i rozdział powietrza.

Tryb automatyczny działa optymalnie przy włączonej funkcji "Chłodzeniezosuszaniem powietrza".

W razie potrzeby funkcję tę można wyłączyć.

Powyłączeniu funkcji "Chłodzeniezosuszaniem powietrza" powietrzewewnątrz pojazdu nie jest chłodzone. Poza tym powietrze we wnętrzu nie jest osuszane. Szybymogą szybciej zaparować.

Dlatego też funkcję "Chłodzenie z osuszaniem powietrza" należy wyłączać jedynie na krótko.

Włączanie trybu automatycznego: Upewnij się, że włącznik zapłonu znajduje się pozycji ON.

Ustaw żądaną temperaturę.

Wceluwłączenia: naciśnij przyciskm. Lampka kontrolna na przyciskum zaświeci się.

Zostaje włączone automatyczne sterowanie rozdziałempowietrza i intensywnością nadmuchu.

Aby przełączyć na tryb manualny: naciśnij przycisk
lub
lub Nacisnąć przycisk lub.
Lampka kontrolna na przyciskum zgaśnie. Automatyczne sterowanie rozdziałem powietrza i intensywnością nadmuchu zostaje wyłączone.

Ustawianie temperatury

Istniejemożliwość ustawienia różnych temperatur po stronie kierowcy i pasażera z przodu.

Ustawiona temperatura jest automatycznie utrzymywana na stałym poziomie.

Upewnij się, że włącznik zapłonu znajduje się pozycji ON.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę: obróć pokrętło (1) lub j9 w lewo lub w prawo.

Zmieniaj temperaturę tylko w małych odstępach.

Zacznij od ustawienia 22oC.

Ustawianie rozdziału nadmuchu powietrza

Kieruje strumień powietrza
przez nawiewy odparowywania.

Kieruje strumień powietrza przez
nawiewy środkowe i boczne.

Kieruje strumień powietrza przez
nawiewy we wnękach na nogi.

Kieruje strumień powietrza
przez nawiewy środkowe i boczne oraz przez nawiewy we wnękach na nogi.

Kieruje strumień powietrza przez
nawiewy środkowe i boczne oraz przez nawiewy odparowywania.

Kieruje strumień powietrza przez
nawiewy we wnękach na nogi i nawiewy odparowywania.

Kieruje strumień powietrza przez
nawiewy odparowywania, środkowe i boczne oraz przez nawiewy we wnękach na nogi.

UWAGA Niezależnie od wybranego ustawienia rozdziału nadmuchu powietrze jest zawsze kierowane przeznawiewyboczne.Nawiewybocznemożna zamknąć tylko po przekręceniu elementów regulacji w nawiewach bocznych aż do zablokowania.

Aby ustawić rozdział nadmuchu powietrza:

 1.  Upewnij się, że silnik jest uruchomiony.
 2.  Naciśnij kilka razy przycisk
  lub
  do momentu pojawienia się na wyświetlaczu żądanego symbolu.

Ustawianie intensywności nadmuchu

 1.  Upewnij się, żewłącznik zapłonu znajduje się pozycji ON.
 2.  Aby zwiększyć lub zmniejszyć przepływ powietrza: naciśnij przycisk lub.

Włączanie/wyłączanie funkcji ZONE

Funkcja ta dostępna jest tylko w pojazdach z automatycznym systemem sterowania klimatem.

Wceluwłączenia: naciśnij przyciskm. Lampka kontrolna na przyciskum zaświeci się.

Ustawienie temperatury po stronie kierowcy nie jest używane po stronie pasażera.

W celu wyłączenia: naciśnij przycisk m.

Lampka kontrolna na przyciskum zgaśnie.

Ustawienie temperaturypostronie kierowcy jest używane po stronie pasażera.

Odparowywanie przedniej szyby

Możesz użyć tej funkcji do odmrażania szyby przedniej, a także do usuwania zaparowania z wewnętrznej powierzchni szybyprzedniej i szyb bocznych.

UWAGA Funkcji "Odmrażanie szyby przedniej" należy używać tylko do momentu odszronienia/odparowania szyby.

Włączanie funkcji "Odparowywanie szyby przedniej": Upewnij się, że włącznik zapłonu znajduje się pozycji ON.

Wceluwłączenia: naciśnij przycisk.
Lampka kontrolna na przycisku zaświeci się.


System sterowania klimatem zostaje przełączony na następujące funkcje:

 •  Duży przepływ powietrza
 •  Wysoka temperatura
 •  Rozdział powietrza na przednią szybę i przednie szyby boczne
 •  Tryb recyrkulacji powietrza wyłączony

UWAGA

 •  Funkcja "Odparowywanie szyby przedniej" automatycznie dobieraprędkość dmuchawy pod kątem optymalnego odparowywania szyb. W rezultacie po naciśnięciu przycisku
  przepływ powietrzamożesięautomatyczniezwiększać lub zmniejszać.
 •  Gdy funkcja "Odparowywanie szyby przedniej" jest aktywna, prędkość dmuchawy można zmienić ręcznie. Nacisnąć przycisk lub.

Wyłączanie funkcji "Odparowywanie szyby przedniej": Naciśnij przyciskm. Lampka kontrolna na przycisku zgaśnie. Zostają
przywrócone poprzednie ustawienia. Tryb recyrkulacji powietrza pozostaje wyłączony.

lub Obróć pokrętło regulacji temperatury(1) lubj9 w lewo lub w prawo.

Odparowywanie szyb

Szyby zaparowane od wewnątrz:

 1.  Włącz funkcję "Chłodzenie z osuszaniem powietrza" m.
 2.  Włącz tryb automatycznym .
 3.  Jeśli szyby nadal są zaparowane, włącz funkcję "Odparowywanie szyby przedniej".

UWAGA Ustawienia tego należy używać tylko domomentu odszronienia/ odparowania szyby przedniej.

Szyby zaparowane z zewnątrz:

 1.  Włącz wycieraczki szyby przedniej.
 2.  Ustaw rozdział nadmuchu powietrzana
  lub.

UWAGA Ustawienia tego należy używać tylko domomentu odszronienia/ odparowania szyb.

Tryb recyrkulacji powietrza

Nawiew świeżego powietrza z zewnątrz można na pewien czaswyłączyć, jeśli downętrza przedostają się nieprzyjemne zapachy. Następuje wtedy wymuszona recyrkulacja powietrza znajdującego się we wnętrzu pojazdu.

Po włączeniu trybu recyrkulacji powietrza szyby mogą szybciej zaparować, w szczególności przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Aby nie doszło do zaparowania szyb, tryb recyrkulacji powietrza włączaj tylko na krótko.

Włączanie trybu recyrkulacji powietrza: Upewnij się, że włącznik zapłonu znajduje się pozycji ON.

Naciśnij przycisk. Lampka kontrolna
na przycisku zaświeci się.


Tryb cyrkulacjipowietrzawłączasięautomatycznie przy wysokiej temperaturze zewnętrznej lub przy wysokim zanieczyszczeniu powietrza. Po automatycznym włączeniu trybu recyrkulacji lampka kontrolna na przycisku nie
świeci się. Po upływie około 30 minut część powietrza doprowadzana jest z zewnątrz.

Wyłączanie trybu recyrkulacji powietrza: Naciśnij przycisk. Lampka kontrolna
na przycisku zgaśnie.


UWAGA Tryb recyrkulacji powietrza zostaje wyłączony automatycznie:

 •  Po upływie około pięciu minut przy temperaturze zewnętrznej poniżej ok. 7oC.
 •  Po około pięciu minutach, jeśli funkcja "Chłodzenie z osuszaniem powietrza" jest wyłączona.
 •  Po upływie około 30minut przy temperaturze otoczenia powyżej ok. 7oCiwłączonej funkcji chłodzenia z osuszaniem powietrza.

Funkcja ciepła resztkowego

Powyłączeniu silnikamożna jeszcze przezokoło 30 minut ogrzewać wnętrze pojazdu, wykorzystując ciepło resztkowe silnika. Czas ogrzewania zależy od ustawionej temperatury we wnętrzu.

UWAGA

 •  Niezależnie od ustawionej intensywności nawiewu dmuchawa działa z niską prędkością.
 •  Włączenie funkcji ciepła resztkowego przy wysokiej temperaturze otoczenia powoduje włączenie samej wentylacji. Dmuchawa działa ze średnią prędkością.
 • Wentylacji nie można używać do schłodzenia wnętrza pojazdu poniżej temperatury panującej na zewnątrz.
 •  Podczas włączania/wyłączania funkcji ciepła resztkowegowłącznikzapłonumusi być ustawiony w położeniu OFF.

Włączanie: Naciśnij przyciskm. Lampka kontrolna na przyciskum zaświeci się.

Dezaktywacja: Naciśnij przyciskm. Lampka kontrolna na przyciskum zgaśnie.

UWAGA Ogrzewanie ciepłem resztkowym zostaje automatycznie wyłączone:

 •  Po około 30minutach.
 •  Gdy zostanie włączony zapłon.
 •  Gdy spadnie napięcie akumulatora.
 •  Po włączeniu ogrzewania postojowego.

  Tryb recyrkulacji powietrza

  Nawiew świeżego powietrza z zewnątrz można na pewien czaswyłączyć, jeśli downętrza przedostają się nieprzyjemne zapachy. Na ...

  Serwisowanie klimatyzacji

  OSTRZEŻENIE System klimatyzacji zawiera znajdujący się pod wysokim ciśnieniem czynnik chłodzący. Aby uniknąć obrażeń, jakikolwi ...

  Zobacz tez:

  Odświeżacze powietrza
  Większość odświeżaczy powietrza zawiera rozpuszczalnik, który może negatywnie oddziaływać na elementy wnętrza pojazdu. Jeśli korzystasz z odświeżaczy powietrza, zachowuj następujące środki ostrożności: ...

  Zasada działania układu w samochodach automatyczną skrzynią biegów
  Po spełnieniu podanych warunków działania układu następuje automatyczne wyłączenie silnika / uruchomienie silnika. Automatyczne wyłączenie silnika Zatrzymać samochód i przytrzymać wciśnięty pedał hamulca. Nast ...

  Otwieranie / zamykanie
  Rys. 39 Otwieranie / zamykanie pokrywy bagażnika Po odryglowaniu pojazdu pokrywę bagażnika można otworzyć przyciskiem w uchwycie we wgłębieniu nad tablicą rejestracyjną. Otwieranie / zamykanie pokrywy bagażnika rys. 39 Odryglować pok ...

  Categorie