Skoda Octavia A7: Akumulator

Akumulator stanowi źródło prądu do rozruchu silnika oraz zasila odbiorniki elektryczne w pojeździe.

Symbole ostrzegawcze na akumulatorze pojazdu


Symbol Znaczenie
Zawsze używać okularów ochronnych!
Elektrolit akumulatora jest silnie żrący. Zawsze używać rękawic ochronnych i środków ochrony oczu!
Nie palić, nie używać ognia i otwartych źródeł światła oraz nie wykonywać czynności powodujących powstawanie iskier w pobliżu akumulatora pojazdu!
Podczas ładowania akumulatora powstaje wybuchowa mieszanina piorunująca!
Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do akumulatora!

UWAGA

Podczas prac przy akumulatorze i układzie elektrycznym może dojść do urazów, zatruć i poparzeń, istnieje też ryzyko wybuchu i pożaru. Należy koniecznie przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz poniższych wskazówek ostrzegawczych.

■ Nie dopuszczać do akumulatora osób, które nie są w pełni samodzielne, zwłaszcza dzieci.

■ Nie przechylać akumulatora, ponieważ z otworów odpowietrzających może się wylać elektrolit. Chronić oczy okularami lub maską ochronną - ryzyko utraty wzroku!

■ Podczas prac przy akumulatorze używać rękawic i okularów ochronnych oraz środków ochrony skóry.

■ Elektrolit akumulatora jest silnie żrący, dlatego trzeba się z nim obchodzić nadzwyczaj ostrożnie.

■ Żrące opary działają drażniąco, powodując zapalenie spojówek i dróg oddechowych.

■ Elektrolit uszkadza szkliwo zębów, a na skórze wywołuje głębokie rany, które długo się goją.

■ W razie dostania się elektrolitu do oka, natychmiast przemywać oko czystą wodą przez kilka minut i niezwłocznie udać się do lekarza!

■ W razie pryśnięcia elektrolitu na skórę lub ubranie jak najszybciej zneutralizować go mydłem i spłukać dużą ilością wody.

■ W przypadku połknięcia elektrolitu niezwłocznie udać się do lekarza!

■ Unikać kontaktu z otwartym ogniem i światłem.

■ Unikać palenia i czynności powodujących powstanie iskry.

■ Nigdy nie używać uszkodzonego akumulatora - niebezpieczeństwo wybuchu!

■ Nigdy nie ładować zamarzniętego lub rozmrożonego akumulatora - niebezpieczeństwo wybuchu i poparzenia!

■ Zamarznięty akumulator wymienić na nowy.

■ Rozruchu awaryjnego nigdy nie używać w akumulatorach ze zbyt niskim poziomem elektrolitu - grozi wybuchem i poparzeniami.

OSTROŻNIE

■ Nienależyte obchodzenie się z akumulatorem pojazdu może spowodować jego uszkodzenie.

■ Uważać, aby elektrolit nie wyciekł na nadwozie - ryzyko uszkodzenia lakieru.

■ Jeżeli samochód nie jest używany przez okres dłuższy niż 3-4 tygodnie, akumulator może się rozładować. Można nie dopuścić do rozładowania akumulatora, odłączając od niego zacisk ujemny (-) lub doładowując akumulator co pewien czas małym prądem.

■ Nie wystawiać akumulatora na silne światło dzienne, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe ma szkodliwy wpływ na obudowę.

■ Częste używanie akumulatora do przejazdów na krótkich trasach nie zapewnia wystarczającego ładowania i akumulator może się rozładować.

Informacja dotycząca środowiska

Zużyty akumulator jest odpadem szkodliwym dla środowiska. Dlatego należy go zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Informacja

■ Dlatego wszelkie prace wykonywane na akumulatorze pojazdu należy zlecić specjalistycznej stacji obsługi.

■ Akumulator, który ma ponad 5 lat, należy wymienić.

Płyn hamulcowy

Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się w komorze silnika rys. 182 na stronie 201. UWAGA ■ Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac ...

Odchylanie osłony

Rys. 183 Komora silnika: osłona plastikowa akumulatora samochodowego Akumulator znajduje się w komorze silnika, w przypadku niektórych rodzajów wyposa ...

Zobacz tez:

Regulacja reflektorów
Aby nie oślepiać innych użytkowników drogi, należy ustawić wysokość wiązki światła reflektorów halogenowych w zależności od obciążenia samochodu. 0. 1 lub 2 osoby na przednich fotelach. -. 3 osoby. 1. ...

Silniki benzynowe
OSTROŻNIE Nie używaj benzyny ołowiowej. Używanie benzyny ołowiowej doprowadzi do uszkodzenia trójfunkcyjnego katalizatora. Model z silnikiem benzynowym 1,6 l: Używaj wyłącznie benzyny BEZOŁOWIOWEJ PREMIUM o liczbie oktanowej co najmniej 95 (R ...

Koła i opony
* NIE WOLNO używać łańcuchów śniegowych. Wymiary *1: Model bez relingów dachowych *2: Modele z relingami dachowymi *3: Wyposażony w standardowe koła 8,0J x 19 *4: Wyposażony w standardowe koła 7,0J x 18 *5: Wyposażony w stan ...

Categorie