Skoda Octavia A7: Akumulator

Akumulator stanowi źródło prądu do rozruchu silnika oraz zasila odbiorniki elektryczne w pojeździe.

Symbole ostrzegawcze na akumulatorze pojazdu


Symbol Znaczenie
Zawsze używać okularów ochronnych!
Elektrolit akumulatora jest silnie żrący. Zawsze używać rękawic ochronnych i środków ochrony oczu!
Nie palić, nie używać ognia i otwartych źródeł światła oraz nie wykonywać czynności powodujących powstawanie iskier w pobliżu akumulatora pojazdu!
Podczas ładowania akumulatora powstaje wybuchowa mieszanina piorunująca!
Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do akumulatora!

UWAGA

Podczas prac przy akumulatorze i układzie elektrycznym może dojść do urazów, zatruć i poparzeń, istnieje też ryzyko wybuchu i pożaru. Należy koniecznie przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz poniższych wskazówek ostrzegawczych.

■ Nie dopuszczać do akumulatora osób, które nie są w pełni samodzielne, zwłaszcza dzieci.

■ Nie przechylać akumulatora, ponieważ z otworów odpowietrzających może się wylać elektrolit. Chronić oczy okularami lub maską ochronną - ryzyko utraty wzroku!

■ Podczas prac przy akumulatorze używać rękawic i okularów ochronnych oraz środków ochrony skóry.

■ Elektrolit akumulatora jest silnie żrący, dlatego trzeba się z nim obchodzić nadzwyczaj ostrożnie.

■ Żrące opary działają drażniąco, powodując zapalenie spojówek i dróg oddechowych.

■ Elektrolit uszkadza szkliwo zębów, a na skórze wywołuje głębokie rany, które długo się goją.

■ W razie dostania się elektrolitu do oka, natychmiast przemywać oko czystą wodą przez kilka minut i niezwłocznie udać się do lekarza!

■ W razie pryśnięcia elektrolitu na skórę lub ubranie jak najszybciej zneutralizować go mydłem i spłukać dużą ilością wody.

■ W przypadku połknięcia elektrolitu niezwłocznie udać się do lekarza!

■ Unikać kontaktu z otwartym ogniem i światłem.

■ Unikać palenia i czynności powodujących powstanie iskry.

■ Nigdy nie używać uszkodzonego akumulatora - niebezpieczeństwo wybuchu!

■ Nigdy nie ładować zamarzniętego lub rozmrożonego akumulatora - niebezpieczeństwo wybuchu i poparzenia!

■ Zamarznięty akumulator wymienić na nowy.

■ Rozruchu awaryjnego nigdy nie używać w akumulatorach ze zbyt niskim poziomem elektrolitu - grozi wybuchem i poparzeniami.

OSTROŻNIE

■ Nienależyte obchodzenie się z akumulatorem pojazdu może spowodować jego uszkodzenie.

■ Uważać, aby elektrolit nie wyciekł na nadwozie - ryzyko uszkodzenia lakieru.

■ Jeżeli samochód nie jest używany przez okres dłuższy niż 3-4 tygodnie, akumulator może się rozładować. Można nie dopuścić do rozładowania akumulatora, odłączając od niego zacisk ujemny (-) lub doładowując akumulator co pewien czas małym prądem.

■ Nie wystawiać akumulatora na silne światło dzienne, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe ma szkodliwy wpływ na obudowę.

■ Częste używanie akumulatora do przejazdów na krótkich trasach nie zapewnia wystarczającego ładowania i akumulator może się rozładować.

Informacja dotycząca środowiska

Zużyty akumulator jest odpadem szkodliwym dla środowiska. Dlatego należy go zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Informacja

■ Dlatego wszelkie prace wykonywane na akumulatorze pojazdu należy zlecić specjalistycznej stacji obsługi.

■ Akumulator, który ma ponad 5 lat, należy wymienić.

Płyn hamulcowy

Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się w komorze silnika rys. 182 na stronie 201. UWAGA ■ Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac ...

Odchylanie osłony

Rys. 183 Komora silnika: osłona plastikowa akumulatora samochodowego Akumulator znajduje się w komorze silnika, w przypadku niektórych rodzajów wyposa ...

Zobacz tez:

Olej silnikowy
Fabrycznie silnik jest napełniony olejem wysokiej jakości, którego można używać cały przez rok - wyłączając ekstremalne strefy klimatyczne. Oleje silnikowe są oczywiście stale ulepszane. Dlatego dane zawarte w niniejszej instrukcji ...

Sprawdzanie baterii
Naciśnij przycisk (BLOKOWANIE) lub (ODBLOKOWANIE). Jeśli lampka kontrolna baterii (1) zaświeci się na krótko, bateria działa prawidłowo. Jeśli lampka kontrolna baterii (1) nie zaświeci się na krótko, bateria jest rozładow ...

Wyprzedzanie innego pojazdu
Ilustracja 3 - Wyprzedzanie innego pojazdu Podczas wyprzedzania pojazdu ostrzeżenie pojawia się tylkowtedy, gdy różnica prędkości wynosi mniej niż 12 km/h (7 MPH). Ilustracja 3: Boczna lampka kontrolna zaświeci się, jeśli podczas wyprzed ...

Categorie