Chevrolet Cruze: Eksportowanie i importowanie danych punktów POI

Chevrolet Cruze –> System audio-nawigacyjny –> Nawigacja –> Obsługa –> Eksportowanie i importowanie danych punktów POI

Wstępne objaśnienia Rodzaje danych punktów POI

W systemie audio-nawigacyjnym dostępne są następujące rodzaje danych punktów zainteresowania:

 • Predefiniowane Cele specjalne zapisane na karcie SD z danymi kartograficznymi, wyświetlane na ekranie mapy w formie ikon.

  Predefiniowane punkty POI można zapisać w książce adresowej lub jako pojedyncze punkty POI w pamięci myPOIs systemu audionawigacyjnego - patrz poniżej.

 • Adresy ulubionych punktów docelowych zapisane w Książka adresowa.

  Tego typu dane z książki adresowej można zapisać na karcie pamięci USB do późniejszego wykorzystania, np. w innych pojazdach.

 • Indywidualne cele specjalne: adresy ulubionych punktów docelowych zapisanych w pamięci myPOIs.

  Dane pojedynczych punktów POI można zapisać na karcie pamięci USB do późniejszego wykorzystania, np. w innych pojazdach.

 • Punkty POI zdefiniowane przez użytkownika: adresy ulubionych punktów docelowych określone przez użytkownika za pomocą współrzędnych GPS (odczytanych np. z mapy topograficznej) i wprowadzone do plików tekstowych.

  Punkty POI zdefiniowane przez użytkownika można zapisać na karcie pamięci USB, a następnie zaimportować do pamięci myPOIs systemu audio-nawigacyjnego - patrz poniżej.

 • Importowane cele specjalne: adresy ulubionych punktów docelowych, które uprzednio zapisano na karcie pamięci USB, a następnie zaimportowano do pamięci myPOIs systemu audionawigacyjnego.

Zalety eksportowania i importowania punktów POI

Eksportowanie i importowanie danych punktów POI umożliwia między innymi:

 • Definiowanie i zapisywanie adresów ulubionych punktów docelowych tylko raz, z możliwością późniejszego wykorzystania w innych pojazdach.

  Patrz "Eksportowanie i importowanie pojedynczych punktów POI i pozycji książki adresowej" poniżej.

 • Wygodne definiowanie adresów ulubionych punktów docelowych w domu z możliwością późniejszego wykorzystania w samochodzie.Patrz "Tworzenie i importowanie punktów POI zdefiniowanych przez użytkownika" poniżej.
 • Czytelne pogrupowanie większej liczby adresów docelowych, np.

  przez zapisanie w odrębnych podmenu ulubionych adresów docelowych członków rodziny, adresów docelowych kolejnej wycieczki czy podróży służbowej.

  Patrz "Grupowanie punktów POI w kilku podfolderach" poniżej.

Eksportowanie i importowanie pojedynczych punktów POI i wpisów książki adresowej

Krótki opis:

1. Podłączyć kartę pamięci USB do gniazda USB systemu audionawigacyjnego.

2. Zapisać (wyeksportować) adresy ulubionych punktów docelowych na karcie pamięci USB.

3. Podłączyć kartę pamięci USB do gniazda USB pojazdu wyposażonego w system Navi 600 lub Navi 900.

4. Skopiować (zaimportować) dane adresowe do systemu audionawigacyjnego w pojeździe.

Zaimportowane adresy można następnie ustawić jako punkty docelowe, wyznaczając do nich trasę.

Szczegółowy opis, patrz poniżej.

Eksportowanie danych punktów POI na kartę pamięci USB

Podłączyć kartę pamięci USB do gniazda USB systemu audionawigacyjnego, patrz rozdział "Gniazdo USB"

Nacisnąć przycisk CONFIG, wybrać Ustawienia nawigacyjne, a następnie Eksportuj cele specjalne.

Zostanie wyświetlone menu Eksportuj cele specjalne.

Domyślnie eksportowane są
wszystkie pojedyncze punkty POI zapisane w pamięci myPOIs oraz wszystkie wpisy książki adresowej.

W razie potrzeby można odznaczyć rodzaje danych adresowych, które nie mają być eksportowane.

Wybrać opcję Rozpocznij eksportowanie w celu zapisania danych adresowych wybranego rodzaju(ów) na podłączonej karcie pamięci USB.

Dane adresowe zostaną zapisane w folderze o nazwie myPOIs znajdującym się w folderze głównym karty pamięci USB.

Dla każdej eksportowanej kategorii punktu POI, np. Restauracja lub Prywatny, w folderze tworzone są osobne pliki o analogicznej nazwie.

Przykładowo: F:\myPOIs\Restauracja_3.poi lub F:\myPOIs\Prywatny_1.poi, gdzie F:\ oznacza folder główny karty pamięci USB.

Uwaga

Jeśli w folderze myPOIs na karcie pamięci USB znajdują się już dane punktów POI tej samej kategorii, zostaną one zastąpione nowymi plikami o takich samych nazwach.

Nie należy zmieniać nazwy folderu myPOIs i plików z danymi punktów POI ani przenosić ich do innego folderu na karcie pamięci USB. W przeciwnym razie system Infotainment nie będzie mógł ponownie zaimportować danych adresowych.

Importowanie danych punktów POI z karty pamięci USB

Podłączyć kartę pamięci USB z zapisanymi danymi punktów POI (szczegółowy opis, patrz powyżej) do gniazda USB systemu audionawigacyjnego, patrz rozdział "Gniazdo USB"

Aby zaimportować dane: nacisnąć przycisk CONFIG, wybrać Ustawienia nawigacyjne, Importuj własne cele specjalne, a następnie Kontynuuj.

Wszystkie dane punktów POI zapisane na karcie pamięci USB zostaną zaimportowane do pamięci myPOIs systemu audionawigacyjnego.

Zaimportowane punkty POI można ustawić jako punkty docelowe w menu Wpisz cel, patrz rozdział "Wprowadzanie punktu docelowego"

Tworzenie i importowanie punktów POI zdefiniowanych przez użytkownika"

W celu zdefiniowania własnych punktów POI należy użyć współrzędnych GPS, które można znaleźć np. na mapie topograficznej.

Współrzędne GPS i dane adresowe punktów należy zapisać w plikach tekstowych, osobno dla każdej kategorii punktu POI.

Krótki opis:

1. Utworzyć pliki tekstowe do zapisania punktów POI.

2. Wprowadzić żądane dane adresowe do plików tekstowych.

3. Zapisać pliki tekstowe z danymi punktów POI na karcie pamięci USB.

4. Podłączyć kartę pamięci USB do gniazda USB systemu audionawigacyjnego.

5. Skopiować (zaimportować) pliki tekstowe z danymi punktów POI do systemu audionawigacyjnego.

Zaimportowane adresy można następnie ustawić jako punkty docelowe, wyznaczając do nich trasę.

Szczegółowy opis, patrz poniżej.

Tworzenie plików tekstowych do zapisania punktów POI

Adresy ulubionych punktów docelowych można pogrupować w 20 różnych kategorii punktów POI, z których każda ma przypisany własny numer, patrz "Kategorie punktów POI i ich numery" poniżej.

Dla każdej kategorii należy utworzyć oddzielny plik tekstowy.

Pliki tekstowe można utworzyć np.

przy pomocy prostego edytora tekstu.

Uwaga

Edytor tekstowy musi obsługiwać standard kodowania znaków Unicode UTF-8.

Nazwa każdego pliku tekstowego musi zawierać nazwę kategorii, znak podkreślenia, numer kategorii i rozszerzenie .poi.

Przykładowe nazwy plików:

 • Biznes_2.poi
 • Dom i styl życia_8.poi
 • Kultura_15.poi

Uwaga

Nazwa pliku tekstowego może zawierać maksymalnie 32 znaki.

Kategorie punktów POI i ich numery: (1) Prywatny, (2) Biznes, (3) Restauracja, (4) Hotel, (5) Automobil, (6) Podróże, (7) Kino, (8) Dom i styl życia, (9) Sklepy, (10) Rzemiosło, (11) Sport, (12) Atrakcje turystyczne, (13) Służba zdrowia, (14) Wypoczynek, (15) Kultura, (16) Kluby nocne, (17) Komunikacja, (18) Wiadomości i giełda, (19) Urząd, (20) Ogólne.

Wprowadzanie danych punktów POI do plików tekstowych

Na poniższej ilustracji pokazano przykładowy plik tekstowy o nazwie Dom i styl życia_8.poi z danymi punktów POI:

Wprowadzanie danych punktów POI do plików tekstowych


Dane punktów POI należy wprowadzać do pliku tekstowego w następującej kolejności: Długość geograficzna, szerokość geograficzna, "Nazwa punktu POI", "Dodatkowe informacje", "Numer telefonu (opcjonalnie)" Przykładowo: 7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn - Hellweg 6", "02379234567", patrz ilustracja powyżej.

Współrzędne GPS należy podawać w stopniach dziesiętnych.

Nazwa punktu POI może zawierać maksymalnie 60 znaków. Takie samo ograniczenie dotyczy pola dodatkowych informacji i numeru telefonu.

Dane POI dla każdego adresu docelowego należy wprowadzać w jednej, oddzielnej linii, patrz ilustracja powyżej.

Zapisywanie plików tekstowych na karcie pamięci USB

Pliki tekstowe z danymi punktów POI należy zapisać w folderze o nazwie myPOIs znajdującym się w folderze głównym karty pamięci USB.

Przykładowo: F:\myPOIs\Dom i styl życia_8.poi, gdzie F:\ oznacza folder główny karty pamięci USB.

Po zaimportowaniu do systemu audio-nawigacyjnego danych pojedynczych punktów POI (patrz opis importowania w dalszej części instrukcji), w menu Import. cele specjalne zostanie wyświetlona lista z kategoriami punktów POI, podobna do pokazanej poniżej:


Grupowanie punktów POI w kilku podfolderach

Istnieje również możliwość pogrupowania plików tekstowych w kilku podfolderach o dowolnej nazwie.

Przykładowo: F:\myPOIs\AnnsPOIs lub F:\myPOIs\MyJourney, gdzie F:\ oznacza folder główny karty pamięci USB.

Po zaimportowaniu do systemu audio-nawigacyjnego pogrupowanych w ten sposób danych pojedynczych punktów POI (patrz opis importowania w dalszej części instrukcji), w menu Import. cele specjalne zostanie wyświetlona lista kilku podfolderów, podobna do pokazanej poniżej:


Po wybraniu podfolderu na ekranie pojawi się powiązana z nim lista zaimportowanych kategorii punktów POI.

Importowanie danych punktów POI do systemu audio-nawigacyjnego Podłączyć kartę pamięci USB z zapisanymi danymi pojedynczych punktów POI do gniazda USB systemu audio-nawigacyjnego, patrz rozdział "Gniazdo USB"

Aby zaimportować dane: nacisnąć przycisk CONFIG, wybrać Ustawienia nawigacyjne, Importuj własne cele specjalne, a następnie Kontynuuj.

Wszystkie dane punktów POI zapisane na karcie pamięci USB zostaną zaimportowane do pamięci myPOIs systemu audionawigacyjnego.

Zaimportowane punkty POI można ustawić jako punkty docelowe w menu Wpisz cel, patrz rozdział "Wprowadzanie punktu docelowego" poniżej.

  Konfigurowanie systemu nawigacyjnego

  Nacisnąć przycisk CONFIG, a następnie wybrać opcję Ustawienia nawigacyjne w celu wyświetlenia menu ustawień systemu nawigacyjnego Gło&# ...

  Wprowadzanie punktu docelowego

  Nacisnąć przycisk DEST, aby wyświetlić menu zawierające różne opcje wprowadzania i wybierania punktu docelowego. Do domu: wybieranie akt ...

  Zobacz tez:

  Wycieraczki i spryskiwacze
  Wycieraczki i spryskiwacze szyb zapewniają dobrą widoczność przedniej i tylnej szyby. Wycieraczki i spryskiwacz działają tylko wtedy, gdy jest włączony zapłon, a pokrywa komory silnika jest zamknięta. Jeżeli włączone jest w ...

  Ekran monochromatyczny C
  Wyświetlanie danych Można wybierać między dwoma typami wyświetlania, w tym celu należy naciskać przycisk A : dane komputera pokładowego pojawiają się chwilowo nad informacjami o źródle audio, wyświetlanymi stale na pe& ...

  Zabezpieczenie przed pomyłką przy tankowaniu (diesel)
  Samochód jest wyposażony w urządzenie mechaniczne uniemożliwiające zatankowanie benzyny do zbiornika pojazdu z silnikiem zasilanym olejem napędowym. Zapobiega także uszkodzeniu silnika, związanemu z tego typu przypadkiem. Znajduje się przy wloci ...

  Categorie