Chevrolet Cruze: Funkcje dostępne przy wyłączonym prowadzeniu po trasie

Chevrolet Cruze –> System audio-nawigacyjny –> Nawigacja –> Prowadzenie po trasie –> Funkcje dostępne przy wyłączonym prowadzeniu po trasie

Start nawigacji


Po wybraniu pozycji Start nawigacji zostanie wyświetlone menu pokazane poniżej.

Dostępne są następujące opcje:


 • Start nawigacji: uruchomienie prowadzenia po trasie do wyświetlonego adresu
 • Pokaż na mapie: wyświetlenie lokalizacji na mapie dla wyświetlonego adresu.
 • Wybierz nr telefonu: opcja niedostępna.
 • Zapisz: zapisanie wyświetlonego adresu w książce adresowej lub pamięci myPOIs, patrz "Zapisywanie adresu w książce adresowej lub pamięci myPOIs" w rozdziale "Wprowadzanie punktu docelowego" powyżej.
 • Edytuj: zmiana/edytowanie wyświetlonego adresu, patrz "Edytowanie lub usuwanie zapisanego adresu" w rozdziale "Wprowadzanie punktu docelowego" powyżej.
 • Kryteria trasy: ustawianie/zmiana kryteriów wyznaczania trasy, patrz "Opcje nawigacji" poniżej.

Komunikaty TMC

Informacje dotyczące komunikatów TMC, parz rozdział "Dynamiczna nawigacja"

Wybrać pozycję Komunikaty TMC, aby wyświetlić listę wszystkich odbieranych na bieżąco komunikatów drogowych TMC.

Wybranie komunikatu drogowego
TMC spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących danego zagrożenia w ruchu drogowym.

Opcje nawigacyjne

Menu zawiera opcje i różnorodne podmenu służące do konfiguracji prowadzenia po trasie.


Kryteria trasy

Trasa może być wyznaczana z
uwzględnieniem różnorodnych kryteriów.

Należy wybrać jedno z następujących kryteriów:

 • Najszybsza
 • Najkrótsza
 • Ekonomiczna: umożliwia wyznaczenie trasy zapewniającej optymalne zużycie paliwa, z uwzględnieniem parametrów specyficznych pojazdu określonych w menu Parametry pojazdu, patrz poniżej.

Wybrać pozycję Parametry pojazdu, aby wyświetlić menu służące do wyboru specyficznych parametrów pojazdu.

Wybrane ustawienia będą
uwzględniane podczas wyznaczania trasy, jeśli wybrana jest opcja Ekonomiczna, patrz powyżej.

Po ustawieniu żądanych parametrów pojazdu nacisnąć przycisk BACK, aby wyjść z menu.

Wybrać pozycję Dynam. nawigacja, aby wyświetlić menu służące do konfiguracji dynamicznej nawigacji.

Informacje dotyczące dynamicznej nawigacji, patrz rozdział "Dynamiczna nawigacja"

Wybrać pozycję Dynam. nawigacja,
aby włączyć/wyłączyć dynamiczną nawigację.

W przypadku, gdy dynamiczna nawigacja jest aktywna: Wybrać opcję Automatyczne planowanie trasy, aby system automatycznie ponownie wyznaczał trasę w przypadku wykrycia zakłóceń ruchu drogowego.

Wybrać opcję Nowe planowanie trasy po potwierdzeniu, aby każdorazowo potwierdzić ponowne wyznaczenie trasy po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu.

Wybrać pozycję Przejmij ustawienia, aby aktywować wyświetlone ustawienia i wyjść z menu.

W razie potrzeby wybrać jedną lub
kilka z poniższych opcji w menu Kryteria trasy:

 • Bez autostrad
 • Bez opłat
 • Bez tuneli
 • Bez promów
 • Uwzględnij drogi okresowo zablokowane

Prezentacja nawigacji

Dostępne są następujące opcje dotyczące wyświetlania poleceń prowadzących po trasie:


Używając opcji Asystent zmiany pasów ruchu, można określić jaki typ ilustracji będzie wyświetlany po dojechaniu do skrzyżowania na autostradzie.

Jeśli opcja Asystent zmiany pasów ruchu jest wyłączona, będzie wyświetlany następujący typ ilustracji:


Jeśli opcja Asystent zmiany pasów ruchu jest włączona, będzie wyświetlany następujący typ ilustracji:


Za pomocą opcji Autom. wyświetlanie informacji można określić, czy informacje z systemu nawigacyjnego związane z prowadzeniem po trasie mają być wyświetlane jako okienka wyskakujące również w pozostałych trybach systemu audionawigacyjnego (np. radia).

Komunikaty te są ukrywane po upływie ustawionego czasu lub poprzez naciśnięcie przycisku BACK.

Wybrać pozycję Przejmij ustawienia, aby aktywować wyświetlone ustawienia i powrócić do menu Opcje nawigacyjne.

Opcje mapy

Wybrać pozycję Opcje mapy, a następnie Orientacja mapy, aby wyświetlić następujące podmenu:


Wybrać orientację mapy w kierunku północnym lub w kierunku jazdy.

Wybrać pozycję Opcje mapy, a następnie Pokaż na mapie cele specjalne, aby otworzyć podmenu z różnymi opcjami umożliwiającymi określenie, czy i które punkty zainteresowania mają być wyświetlane na mapie.

Po wybraniu pozycji Do konfiguracji można określić rodzaj wyświetlanych punktów zainteresowania, np.

restauracje, hotele, miejsca użyteczności publicznej itp.

Wyświetlanie godziny przyjazdu lub czasu jazdy

Po wybraniu opcji Wyświetl przypuszczalny czas podróży lub Wyświetl przypuszcz. godzinę przyjazdu w menu Opcje nawigacyjne odpowiednie wskazanie czasu jest wyświetlane w górnym wierszu ekranu nawigacyjnego.

  Prowadzenie po trasie

  Nacisnąć przycisk NAV, a następnie pokrętło MENU w celu wyświetlenia głównego menu systemu nawigacyjnego. W zależności od ...

  Informacje o aktualnym położeniu

  Wyświetlane są następujące informacje dotyczące bieżącego położenia: Miasto Nazwa ulicy Szerokość geograficzna D& ...

  Zobacz tez:

  Typy bezpieczników
  OSTRZEŻENIE Naprawianie lub mostkowanie przepalonego bezpiecznika, jak również wymiana na bezpieczniko wyższym amperażu może doprowadzić do przeciążenia przewodów elektrycznych. Może to spowodować pożar. Istnieje ryzyko wypa ...

  Tylny schowek
  W wersji kombi za tylnymi fotelami znajduje się pojemnik. Wyjmowanie pojemnika Nacisnąć przednią część pojemnika w górę, aby zwolnić blokadę. Pociągnąć pojemnik do tyłu, aby go wyjąć. Mocowanie pojemn ...

  Szukanie miejsca do zaparkowania
  Rys. 140 Przycisk systemowy / wyświetlacz Szukanie miejsca do parkowania równoległego do toru jazdy Jechać z prędkością maks. 40 km/h mijając miejsca parkingowe w odległości od 0,5 m do 1,5 m. Wcisnąć jeden raz przycisk z symbol ...

  Categorie