Chevrolet Cruze: Podłączanie urządzeń przez Bluetooth

Chevrolet Cruze –> System audio-nawigacyjny –> Telefon –> Podłączanie urządzeń przez Bluetooth

Bluetooth jest standardem komunikacji radiowej używanym do tworzenia połączenia bezprzewodowego, np. telefonu z innymi urządzeniami. Za pomocą tego połączenia można przesyłać informacje, takie jak książka telefoniczna, listy połączeń, nazwa operatora sieci komórkowej i siła sygnału. Dostępność funkcji może być ograniczona w zależności od modelu telefonu.

Do ustanowienia połączenia Bluetooth z interfejsem telefonu konieczne jest, aby funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym była aktywna, a sam telefon musi być skonfigurowany jako "widoczny" w sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

Menu Bluetooth

Nacisnąć przycisk CONFIG.


Wybrać pozycję Ustawienia telefonu, a następnie Bluetooth.

Uaktywnianie połączeń Bluetooth Jeśli funkcja Bluetooth interfejsu telefonu jest wyłączona: ustawić opcję Aktywacja na Włącz. i potwierdzić wyświetlony komunikat.

Lista urządzeń

Po podłączeniu po raz pierwszy telefonu komórkowego do interfejsu telefonu za pośrednictwem połączenia Bluetooth telefon ten jest zapisywany na liście urządzeń.

Na liście urządzeń można zapisać
maksymalnie 5 telefonów komórkowych.

Podłączanie telefonu komórkowego po raz pierwszy

Gdy telefon jest dodany jako urządzenie głośnomówiące, użytkownik może nawiązywać lub odbierać połączenia i korzystać z innych funkcji za pośrednictwem interfejsu telefonu. Zakres dostępnych funkcji zależy od telefonu komórkowego. Gdy telefon komórkowy jest podłączony do interfejsu, można go obsługiwać tak jak zwykle. Należy pamiętać, że bateria telefonu komórkowego może rozładowywać się szybciej niż zazwyczaj ze względu na jednoczesne normalne działanie telefonu i aktywne połączenie Bluetooth.


Wybrać pozycję Dodaj urządzenie (głośnomówi ące). Zostaje wyświetlony kod Bluetooth, który należy wprowadzić w telefonie komórkowym.

Uwaga

Z systemem może być jednocześnie sparowanych maksymalnie 5 urządzeń. Aby sparować kolejne urządzenie, należy najpierw usunąć jedno z istniejących urządzeń.

Od tego momentu interfejs telefonu może zostać wykryty przez inne urządzenia Bluetooth.

Gdy interfejs zostanie wykryty przez telefon komórkowy, na ekranie telefonu zostanie wyświetlone zapytanie o kod Bluetooth.

Gdy telefon komórkowy zostanie
wykryty przez interfejs, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie ustanowienia połączenia.

Telefon komórkowy zostanie umieszczony na liście urządzeń i będzie go można obsługiwać poprzez interfejs.

Zmiana kodu Bluetooth

Po pierwszym ustanowieniu połączenia Bluetooth z interfejsem telefonu wyświetlany jest kod domyślny. Kod domyślny można w dowolnym momencie zmienić. Ze względów bezpieczeństwa podczas łączenia (tzw. parowania) urządzeń należy używać czterocyfrowego, losowo wybranego kodu.

Wybrać pozycję Zmień kod
Bluetooth. W wyświetlonym menu zmienić kod Bluetooth i potwierdzić zmodyfikowaną wersję przy pomocy opcji OK.

Podłączanie telefonu komórkowego zapisanego na liście urządzeń

Wybrać żądany telefon komórkowy,
a następnie wybrać opcję Wybierz w wyświetlonym menu.

Gdy telefon komórkowy zostanie wykryty przez interfejs, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie ustanowienia połączenia.

Telefon komórkowy można obsługiwać za pomocą interfejsu.

Uwaga

Jeśli urządzenie nie połączy się, należy sprawdzić, czy na ekranie urządzenia widoczna jest nazwa systemu telefonicznego pojazdu.

Jeśli nazwy nie ma na ekranie, należy usunąć urządzenie z listy i ponownie podłączyć jako nowe urządzenie.

Usuwanie telefonu komórkowego z listy urządzeń

Wybrać żądany telefon komórkowy z listy urządzeń. W wyświetlonym menu wybrać pozycję Usuń i potwierdzić wyświetlony komunikat.

Regulacja sygnału dzwonka

Aby zmienić sygnał dzwonka: Nacisnąć przycisk CONFIG.

Wybrać pozycję Ustawienia telefonu, a następnie Dźwięk dzwonka.

Wybrać żądaną opcję.

Aby zmienić głośność sygnału dzwonka: Gdy słychać sygnał dzwonka, obrócić pokrętło systemu
audionawigacyjnego lub nacisnąć przyciski + / - na kierownicy.

Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu komórkowego Wybrać pozycję Ustawienia telefonu, a następnie Przywróć ustawienia fabryczn..

  Podłączanie

  Interfejs telefonu jest włączany i wyłączany wraz z zapłonem pojazdu. Gdy zapłon jest wyłączony, interfejs telefonu można wł& ...

  Obsługa

  Wprowadzenie Po ustanowieniu połączenia Bluetooth pomiędzy telefonem komórkowym a systemem audionawigacyjnym można używać systemu do obs&# ...

  Zobacz tez:

  Wymiana żarówki świateł mijania
  Rys. 220 Reflektor ze światłami halogenowymi: żarówka świateł mijania Przekręcić kapturek ochronny A rys. 219 na stronie 234 w kierunku strzałki. Poluzować wtyczkę z żarówką w kierunku strzałki 1 rys. 220. W ...

  Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
  Upewnij się, żewłącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.  Naciśnij przycisk lub na kierownicy, aby wybrać menu [Serv.].  Naciśnij przycisk lub, aby wybrać [Tyre pressure].  Naciśnij <OK> w celu potwier ...

  Zaczepy mocujące systemu TOP TETHER
  Rys. 19 Zaczepy mocujące systemu TOP TETHER Zaczepy do mocowania pasa mocującego fotelika dziecięcego z systemem TOP TETHER znajdują się z tyłu oparć skrajnych tylnych siedzeń rys. 19. UWAGA ■ Zamontowanie i wymontowanie fotelika dziecięceg ...

  Categorie