Infiniti Q30: Umowa licencyjna użytkownika końcowego Gracenote

Infiniti Q30 –> Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio –> System audio (jeśli na wyposażeniu) –> Umowa licencyjna użytkownika końcowego Gracenote

Niniejszaaplikacja lub urządzenie zawieraoprogramowanie firmy Gracenote, Inc. z siedzibą w Emeryville, Kalifornia ("Gracenote"). Oprogramowanie firmy Gracenote ("oprogramowanie Gracenote") umożliwia niniejszej aplikacji dokonanie identyfikacji płyty i/lub plikuorazuzyskanie informacji związanych z materiałem muzycznym, włączającw to nazwę, wykonawcę, utwór i informacje o tytułach ("dane Gracenote") z serwerów w Internecie lub z wbudowanych baz danych (zbiorowo zwanych "serwerami Gracenote") oraz wykonanie innych zadań. Możesz używać danychGracenote wyłącznie w rozumieniu funkcji przeznaczonych dla użytkownika końcowego niniejszej aplikacji lub urządzenia.

Wyrażasz zgodę na korzystanie z danych Gracenote, oprogramowania Gracenote serwerów Gracenote wyłącznie dlawłasnego, prywatnego, niezwiązanego z działalnością gospodarczą użytku. Zobowiązujesz się do nieprzydzielania, niekopiowania, nieprzekazywania oraz nieprzesyłania oprogramowania Gracenote lub jakichkolwiek danych Gracenote osobom trzecim. ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO NIEUŻYWANIA ORAZ NIEWYKORZYSTYWANIA DANYCH GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWERÓWGRACENOTE, WSPOSÓBNIEZGODNYZ DOZWOLONYMWNINIEJSZEJ UMOWIE.

Przyjmujesz do wiadomości, że niewyłączna licencja na korzystaniezDanychGracenote, oprogramowania Gracenote oraz SerwerówGracenote zostanie anulowanawchwili naruszenia przez Ciebie niniejszych zastrzeżeń. W chwili wygaśnięcia Twojej licencji wyrażasz zgodę na zaprzestanie korzystania z danych Gracenote, oprogramowania GracenoteorazSerwerówGracenote.

Firma Gracenote zastrzega sobie wszelkie prawa do danych Gracenote, oprogramowania Gracenote oraz serwerów Gracenote, włączając w to wszystkie prawa właściciela. Pod żadnympozorem firmaGracenote nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek należności wobec Ciebie za dostarczone informacje przez Ciebie.

Wyrażasz zgodę na to, by firma Gracenote, Inc. dochodziłaswoichprawwświetle niniejszej umowy wobec Ciebie bezpośrednio w swoim imieniu.

Serwis Gracenote używa niepowtarzającego się identyfikatora w celu śledzenia zapytań dla celów statystycznych. Zadaniem losowo przydzielanego identyfikatora numerycznego jest umożliwienie serwisowi Gracenote obliczenia ilości zapytań bez pobierania jakichkolwiekinformacji na Twój temat. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, odwiedź stronę internetową poświęconą Polityce Prywatności firmy Gracenote dla zadań serwisu Gracenote.

Oprogramowanie Gracenote oraz każdy element ze zbioru danych Gracenote są przekazywane Tobie na mocy licencji "W FORMIE, W JAKIEJ WYSTĘPUJĄ." FirmaGracenote nie deklaruje, ani nie gwarantuje w żaden sposób, oczywisty lub sugerowany poprawności jakichkolwiek danych Gracenote pochodzących z serwerów Gracenote.

Firma Gracenote zastrzega sobie prawo usunięcia danych z serwerówGracenote lub zmiany kategorii danych z jakiejkolwiek przyczyny, którą firma Gracenote uzna za wystarczającą. Nie udziela się żadnej gwarancji na to, że oprogramowanie Gracenote lub serwery Gracenote są wolne od błędów lub że funkcjonowanie oprogramowania Gracenote lub serwerówGracenote będzie przebiegało w sposób niezakłócony. Firma Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania Tobie nowych ulepszonych lub dodatkowych rodzajów lub kategorii danych, które to firma Gracenote może dostarczać w przyszłości oraz ma wolne prawo do zakończenia świadczenia swoich usług w dowolnym terminie.

FIRMAGRACENOTE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI OCZYWISTYCH LUB SUGEROWANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄCDONICH, DAJĄCE SIĘWYWNIOSKOWAĆGWARANCJE NA SPRZEDAŻNOŚĆ, NADAWANIE SIĘ DO DANEGO CELU, PRAWA ORAZ BRAK NARUSZENIA PRAW. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE REZULTATÓW, JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE PRZEZ CIEBIE WSKUTEK UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA GRACENOTE SOFTWARE LUB JAKIEGOKOLWIEK SERWERA GRACENOTE. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA GRACENOTE NIE MOŻE ZOSTAĆ POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKAJĄCE LUB PRZYPADKOWE SZKODYLUBZAUTRACONEZYSKI LUBDOCHODY.

Gracenote, Inc. 2009

  Pamięć USB

  Nigdy nie dotykaj złącza pamięci USB.  Nie kładź ciężkich przedmiotów na karcie pamięci USB.  Nie przechowuj pami& ...

  Znaki towarowe

  Firma Gracenotedostarcza technologie rozpoznawania muzyki i obrazu oraz związane z tym dane. Firma Gracenote reprezentuje standard w przemyśle zajmującymsi ...

  Zobacz tez:

  Rozpoznawanie zmęczenia kierowcy (zalecenie przerwy)
  Rozpoznawanie zmęczenia kierowcy (zwane dalej tylko systemem) zaleca kierowcy przerwę w jeździe, gdy na skutek sposobu kierowania pojazdem system rozpoznana zmęczenie kierowcy. UWAGA ■ Kierowca jest odpowiedzialny za swoją zdolność do prowadzenia samoch ...

  Wskaźnik poziomu paliwa
  Pokazuje poziom paliwa w zbiorniku. Zapalenie się lampki kontrolnej  oznacza niski poziom paliwa w zbiorniku. Natychmiast zatankować. Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Ponieważ w zbiorniku zawsze znajduje si ...

  Ustawienia monitora kamer
  Pozycja [Ustawienia] Przycisk <MENU> Ustawienia monitorakamermożna zmieniać wykonując poniższe czynności:  Naciśnij przycisk <MENU>jB na sterowniku INFINITI i dotknij pozycji [Ustawienia]jA na ekranie informacji o pojeździe. ...

  Categorie